• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Oświatowa "Solidarność" wystąpiła o podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach. Można więc spodziewać się wysypu artykułów o "nauczycielach-którzy-się-lenią-i-mają-za-dobrze". Niektórzy za wszelką cenę starają się udowodnić, że nauczyciele to nieroby. Po co? Bo kiedy opinia publiczna zostanie negatywnie nastawiona do środowiska, łatwiej będzie prowadzić walkę o uśmieciowienie zatrudnienia w szkołach.

Czy polscy nauczyciele pracują za mało? Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że wręcz przeciwnie.

19719_442668425901219_273886139082209824_n

217534_125136230897170_869326_nNie umiem być srebrnym aniołem
ni gorejącym krzakiem
tyle Zmartwychwstań już przeszło
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami
tyle już Alleluja
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

ks. Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Szanowni Państwo!

Wielkanoc to czas odradzania się, otuchy i nadziei. Życzę, aby te Święta przyniosły nam wszystkim radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
Wiosennego nastroju, smacznego święconego i mokrego dyngusa!

W imieniu własnym oraz Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli
Marzena Kardasińska - Przewodnicząca

W rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego zapisano, że dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wyłącznie w dniach wolnych, które sam zarządzi (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki) oraz do 30 września poinformować nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W świetle tego roporządzenia wyznaczona przez minister Kluzik-Rostkowską wiosenna przerwa świąteczna w dniach 2-7 kwietnia nie podlega obowiązkowi zapewnienia dzieciom zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkołach.

Jeżeli w tych dniach dyrektor i nauczyciele mimo wszystko zorganizują uczniom opiekę, to będzie to wyłącznie ich dobra wola.

Z informacji przekazanych ze szkół wynika, że w Stalowej Woli w czasie zimowej przerwy było znikome zapotrzebowanie na taką opiekę. Te informacje przekazaliśmy na Komisjach Oświaty/Edukacji w mieście i starostwie.

NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

W związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ "Solidarność" do 15 kwietnia br. struktury związkowe "Solidarności" oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pod pretekstem wykonywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego usiłuje wprowadzić w trybie przyśpieszonym zmiany w ustawie o systemie oświaty. W projekcie ustawy pojawiły się kontrowersyjne pomysły, m.in. wyrażanie opinii przez samorząd uczniowski w odniesieniu do projektu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego oraz zniesienie dotychczasowego wymogu uprzedniego powiadamiania dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze przeprowadzenia czynności nadzoru pedagogicznego.

Więcej na http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/121235,rozmyc-rozmydlic.html