• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

W rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego zapisano, że dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wyłącznie w dniach wolnych, które sam zarządzi (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki) oraz do 30 września poinformować nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W świetle tego roporządzenia wyznaczona przez minister Kluzik-Rostkowską wiosenna przerwa świąteczna w dniach 2-7 kwietnia nie podlega obowiązkowi zapewnienia dzieciom zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkołach.

Jeżeli w tych dniach dyrektor i nauczyciele mimo wszystko zorganizują uczniom opiekę, to będzie to wyłącznie ich dobra wola.

Z informacji przekazanych ze szkół wynika, że w Stalowej Woli w czasie zimowej przerwy było znikome zapotrzebowanie na taką opiekę. Te informacje przekazaliśmy na Komisjach Oświaty/Edukacji w mieście i starostwie.

NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

W związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ "Solidarność" do 15 kwietnia br. struktury związkowe "Solidarności" oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pod pretekstem wykonywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego usiłuje wprowadzić w trybie przyśpieszonym zmiany w ustawie o systemie oświaty. W projekcie ustawy pojawiły się kontrowersyjne pomysły, m.in. wyrażanie opinii przez samorząd uczniowski w odniesieniu do projektu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego oraz zniesienie dotychczasowego wymogu uprzedniego powiadamiania dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze przeprowadzenia czynności nadzoru pedagogicznego.

Więcej na http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/121235,rozmyc-rozmydlic.html

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, dużo szczęśliwych dni w Nowym 2015 Roku Koleżankom i Kolegom oraz wszystkim sympatykom naszego Związku życzy

Marzena Kardasińska
Przewodnicząca KM MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli