Pracownicy tworzą związek zawodowy, aby skutecznie reprezentować swoje interesy.

Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń.

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową.

Jednak zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami.

PAMIĘTAJ!

Im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy, z którym będą prowadzić rozmowy!

KROK 1

Porozmawiaj z kolegami.

Zaproponuj założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. "Solidarność" ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić.
Skontaktuj się z właściwym miejscowo Zarządem Regionu albo z kimś, kto należy do Związku - warto mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, przygotować niezbędne dokumenty, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.

Wypełnij formularzskontaktujemy się z Tobą. Możesz zadzwonić do naszego biura w Gdańsku:

tel. 58 308 43 63,
Katarzyna Mackiewicz, tel. 501 692 884 
Marlena Laskowska, tel. 503 113 269
Krzysztof Zgoda, tel. 502 273 382

Możesz się skontaktować z organizatorem związkowym w najbliższym regionie

Zorganizuj zebranie (najlepiej poza miejscem pracy), na którym wypełnione zostaną deklaracje przynależności i wyłoniony zostanie Komitet Założycielski liczący minimum 3 do 7 członków (osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji, najlepiej posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż będą reprezentować pozostałych członków).

KROK 2

Przygotuj pisma, których wzory otrzymasz we właściwym miejscowo Zarządzie Regionu. Możesz je pobrać również ze strony internetowej.

KROK 3

Z pismem udaj się do Działu Rejestracji i Ewidencji we właściwym Zarządzie Regionu, organizacja zostaje zarejestrowana i otrzyma stosowne poświadczenie rejestracji.

KROK 4

Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy!..

I CO DALEJ?

Czas na działanie, w tym czynności techniczne:

  • uporządkowanie papierów po wyborach - musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej
  • założenie konta - to niezbędna operacja, do odprowadzania składek członkowskich.

Składki członkowskie to nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu, jakim jest zorganizowanie silnej i licznej Organizacji związkowej. Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych.

Miesięczna składka członkowska wynosi:

  1. dla osób będących w stosunku pracy - 0,82%
  2. dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
  • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
  • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,

Podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:

  1. 60% środków pozostaje do dyspozycji Komisji Zakładowej
  2. 40% środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:

a. 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8% pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej

b. 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego

c. 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

Składki mogą być odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę lub w szczególnych przypadkach wpłaca się je na konto Organizacji Związkowej lub do skarbnika OZ.

KROK 5

Najważniejsze!!!!

Stale rozmawiajcie z pracownikami. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie - muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

I jeszcze jedno - stale kontaktujcie się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku w Zarządzie Regionu. We wszystkich czynnościach, które mogą lub wydają się skomplikowane zawsze możecie liczyć na pomoc organizatora związkowego lub pracownika Zarządu Regionu.