• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" podejmie działania w sprawie zmiany Karty Nauczyciela (art. 42 KN -dotyczącego dwóch niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych) i ustawy o pracownikach samorządowych. 15 grudnia br., w ramach Europejskich Dni Protestu, posłom zostaną przekazane pakiety informacyjne (m.in. List otwarty, stanowiska SKOiW, XXI postulatów, projekt zmiany art. 42 KN). SKOiW wystąpi do przewodniczącego KK NSZZ „S" o doprowadzenie do spotkania z premierem RP.