• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

NSZZ „Solidarność" już w 2017r. postulowała, aby nauczycielskie płace były powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i nie zależały od politycznej woli parlamentarzystów, rządu i samorządu lokalnego.

Projekt „Solidarności" dla nauczycielskich płac zakłada, że stawki wynagrodzenia zasadniczego są ustalonym procentem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, ogłoszonego przez GUS za rok poprzedzający. Dałoby to proporcjonalny wzrost płac nauczycieli w stosunku do średniej krajowej, a waloryzacja odbywała się automatycznie.

Podczas negocjacji z rządem w 2019r. oświatowa „Solidarność" podpisała w dniu 7 kwietnia porozumienie, w którym strona rządowa, reprezentowana m.in. przez wicepremier Beatę Szydło, zobowiązała się do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2020r. nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

Pod koniec 2021r, na wniosek przewodniczącego NSZZ „Solidarność", prezydent RP objął patronatem rozmowy pomiędzy „Solidarnością" a rządem w sprawie realizacji porozumienia z 2019r.

Pomimo prowadzonych rozmów dopiero początkiem 2022r. MEiN zaproponowało, aby od 2024r. płace nauczycieli wzrastały o min. połowę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej... W związku z tym „Solidarność" zwróciła się o przełożenie terminu rozmów do czasu przedłożenia przez MEiN poważnych propozycji realizacji porozumienia z 2019r, ale do chwili obecnej nowy termin nie został wskazany.

Podczas konferencji prasowej w MEiN, z początku lutego 2022r, wiceminister Marzena Machałek oświadczyła, że przygotowane rozwiązania, jeśli chodzi o status zawodowy nauczycieli, awansu i zdecydowanej podwyżki zostały zawieszone, ale podwyżka będzie, bo pieniądze są przygotowane, jednak jak ona będzie się kształtować nie odpowiedziała.

W przypadku braku porozumienia z MEiN w sprawie nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli oświatowa „Solidarność" będzie domagała się od ministerstwa waloryzacji tych wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r, która zrekompensuje skutki inflacji oraz zapobiegnie dalszej pauperyzacji pracowników szkół i placówek oświatowych.

Początkiem lutego 2022r. ZNP przedstawił w Sejmie obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli", która zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Rząd negatywnie zaopiniował ten projekt ustawy. Sejm skierował projekt ustawy autorstwa ZNP do sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Co dalej?
Rząd nie chce powiązać nauczycielskich płac ze średnią krajową, dlatego wywieranie społecznej presji również przez nauczycielskie środowisko, ze wskazaniem przytoczonych powyżej argumentów, nie jest bez znaczenia.
Warto indywidualnie i grupowo zwracać się w sprawie, telefonicznie i e-mailowo do MEiN, Kuratorów Oświaty, lokalnych władz oraz posłów i senatorów w swoich miejscach zamieszkania.