• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" podejmie działania w sprawie zmiany Karty Nauczyciela (art. 42 KN -dotyczącego dwóch niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych) i ustawy o pracownikach samorządowych. 15 grudnia br., w ramach Europejskich Dni Protestu, posłom zostaną przekazane pakiety informacyjne (m.in. List otwarty, stanowiska SKOiW, XXI postulatów, projekt zmiany art. 42 KN). SKOiW wystąpi do przewodniczącego KK NSZZ „S" o doprowadzenie do spotkania z premierem RP.

Podczas posiedzenia Rady SKOiW w Poznaniu 25-26 listopada br. dyskutowano także o możliwości zbierania podpisów pod petycją o odwołaniu minister Hall. Dotychczasowe działania resortu edukacji kierowanego przez minister Katarzynę Hall oraz projekty rewolucyjnych zmian w oświacie (np. praktycznej likwidacji kuratoriów oświaty, zmian w Karcie Nauczyciela polegających m.in. na wyłączeniu z niej niektórych grup nauczycieli, scedowaniu na samorządy i dyrektorów decyzji o wysokości wynagrodzenia i pensum poszczególnych nauczycieli) mogą być powodem do podjęcia takiej decyzji przez Radę Sekcji Krajowej. W tej sprawie zostaną przeprowadzone badania sondażowe.

Rada SKOiW wysłuchała relacji z konferencji międzynarodowych, ze spotkań w Sejmie i w MEN.

24 listopada br. odbyło się kolejne, ósme spotkanie Zespołu ds. Statusu Zawodowego Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. MEN nie przygotował żadnego materiału na to spotkanie. Notatka resortu edukacji z dotychczasowych spotkań została sporządzona w taki sposób, że wypowiedzi stron zanotowano bez wskazania autorów. Trudno odnieść się do tak sporządzonego materiału. Przedstawiciele NSZZ „S" zażądali szczegółowego protokołu z poprzednich spotkań z określeniem autorów poszczególnych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela. Wcześniej 23 listopada br. spotkał się roboczy zespół ds. czasu i warunków pracy nauczycieli. Przedstawiciele SKOiW i ekspert NSZZ „S" w dalszym ciągu podtrzymują stanowisko, aby przygotowywanymi badaniami czasu pracy nauczycieli objętych było co najmniej 10 proc. ogółu nauczycieli.

Wiceprzewodnicząca SKOiW Teresa Misiuk zrelacjonowała przebieg konferencji „Kwalifikacje po europejsku" zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych . Konferencja jest elementem dyskusji w sprawie modelu polskich kwalifikacji. Szczegółowe informacje na stronie www.kwalifikacje.org.pl. W konferencji uczestniczył przedstawiciel UE, który podkreślił obecność i rolę związków zawodowych.

Przedstawiciele SKOiW uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym prezydencji Polski w Unii Europejskiej w aspekcie edukacji. (komunikat z tego spotkania w załączniku).

W ubiegłym miesiącu odbyła się konferencja Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji wychowania przedszkolnego. W konferencji uczestniczyła Monika Kończyk. Konferencja miała charakter roboczy, pełny raport zostanie przedstawiony na początku grudnia br. Już jednak wiadomo, że NIK ma wiele uwag, jak chociażby dotyczących zbyt licznych oddziałów przedszkolnych.

W sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w sprawie budżetu na 2011 r. Podczas posiedzenia podano nowe dane dotyczące liczby nauczycieli. Ich liczba wynosi 503 tys. i zmniejszyła się o ok. 10 tys. Nie wiadomo jednak czy jest to wynik zwolnień czy efekt zawyżania liczby nauczycieli przez MEN.

W Ministerstwie Kultury odbyło się spotkanie ws. dofinansowania dokształcania nauczycieli. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

W MEN odbyło się spotkanie w sprawie arkuszy obserwacyjnych do monitorowania realizacji tzw. godzin „karcianych". Większość uwag związkowych zostało przyjętych. Arkusz ma służyć ocenie realizacji tych godzin i ewentualnej zmianie przepisów prawa. Arkusze mają być poprzez kuratoria przekazane do szkół objętych tegoroczna kontrolą.

Rada Sekcji Krajowej omówiła także zmiany w prawie oświatowym, zwłaszcza w szkolnictwie specjalnym, sprawy międzynarodowe a także sytuację „Przeglądu Oświatowego". Rada zaapelowała do struktur oświatowej „S" o zwiększenie prenumeraty naszego czasopisma. Sekcja Krajowa nawiązała współpracę z niemieckim związkiem zawodowym nauczycieli VBE, działającym w Bawarii i strukturami związkowymi w Holandii.

Rada SKOiW uzupełniła składy zespołów roboczych i przyznała Złote Odznaki SKOiW. Ustalono także terminy szkoleń i posiedzeń Rady Sekcji Krajowej.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność"

Wojciech Jaranowski