• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg

Przywrócenie bezwzględnej zasady wdrażania podwyżek od 1 stycznia, 20 procentowego wzrostu płac w 2017 roku rekompensujących ich brak w ostatnich latach, uporządkowanie systemu wynagradzania nauczycieli w połączeniu ze zmianą finansowania systemu oświaty, w tym placówek niepublicznych, określenie wielkości stawek wynagradzania oraz zmiana struktury wynagrodzeń - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania związków zawodowych z Panią Minister Anną Zalewską, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r.

Pani minister Anna Zalewska przedstawiła najpilniejsze zadania resortu związane z porządkowaniem finansów w oświacie. Wśród najważniejszych to: policzenie nauczycieli oraz etatów pedagogicznych (konieczność poprawy SIO), z równoczesną potrzebą standaryzacji usług pedagogicznych. Wyraziła przy tym ubolewanie z powodu zwolnień nauczycieli, których przyczyną było wdrożenie tzw. „godzin karcianych”. Wspomniała także o planach corocznego, obowiązkowego doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wynika z charakteru pracy pedagogów, w kontekście uzdrowienia jego finansowania. Minister zapowiedziała podjęcie czynności związanych z powołaniem przy MEN zespołu ds. zracjonalizowania systemu wynagrodzeń nauczycieli działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiciel KSOiW NSZZ „Solidarność”, określił brzegowe warunki do dalszych rozmów związanych z wynagradzaniem nauczycieli, wdrażaniem kolejnych podwyżek płac obowiązujących od 1 stycznia każdego roku! Przypomniał równocześnie, że jednorazowa aprobata strony społecznej sprzed kilku lat dotycząca wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 września miała miejsce jednorazowo tylko przy okazji projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela dotyczących niezrealizowanej likwidacji tzw. „godzin karcianych”. Skutkiem tego było to, że ani „godziny karciane” nie zostały zlikwidowane, ani nie został przywrócony styczniowy termin regulacji wynagrodzeń nauczycieli, a rządowe kłamstwo pozostało!

Dlatego też, przedstawiciele KSOiW NSZZ „Solidarność” zaproponowali, by przyszła podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku wynosiła 20 %. Jest ona podyktowana znaczącym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (PWGN).

Inną propozycją ze strony NSZZ „Solidarność” jest przyjęcie zasady określania wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego w relacji do konkretnego wskaźnika funkcjonującego w gospodarce, np. PWGN, co pozwoliłoby uniknąć uznaniowości wysokości podwyżek płac nauczycieli ze strony aktualnie sprawujących władzę.

Wśród innych zgłoszonych postulatów znalazło się: uporządkowanie zapisów rozporządzenia płacowego w zakresie wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, dodatków za warunki pracy, czy określenie zasad finansowania placówek publicznych i niepublicznych.

KSOiW NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Jerzy Ewertowski i Zbigniew Świerczek.

как проверить рейтинг сайтаобзор ноутбуккистиwork посмотреть позиции сайтаооо полигон адресвелосипед дитячий купитикомпания ооо полигон